SƠ ĐỒ PHÒNG HỌP THEO NGÀY

1. Ngày 23/6/2018

2. Ngày 24/6/2018

3. Ngày 25/6/2018

4. Ngày 26/6/2018

5. Ngày 27/6/2018

6. Ngày 28/6/2018

SƠ ĐỒ CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG (TẦNG HẦM)

Sơ đồ tầng hầm