Đề điều phối các hoạt động hỗ trơ của GEF tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối GEF của quốc gia.

Kể từ khi hoạt động, GEF đã tài trợ 457.18 triệu USD để thực hiện 107 dự án về môi trường trong nhiều ngành, lĩnh vực và tại nhiều địa phương, đóng góp quan trọng và tích cực trong việc giải quyết các vấn đề môi trường ở Việt Nam nói riêng và giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu nói chung.

Tổng số dự án từ Quỹ Tín thác GEF tài trợ là 56 dự án quốc gia với tổng kinh phí là 153.8 triệu USD và 47 dự án khu vực và toàn cầu với tổng tài trợ là 294 triệu USD;

Tổng số dự án từ Quỹ Biến đổi khí hậu đặc biệt (SCCF) tài trợ là 02 dự án quốc gia với tổng tài trợ là 8 triệu USD và 02 dự án khu vực/toàn cầu với tổng số tài trợ là 917.431 USD.