Ngày 29/6, các đại biểu tham dự Kỳ Họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 được tổ chức tại Đà Nẵng đã đi thực địa tại Dự án tài trợ nhỏ "Xã hội hóa quản lý chất thải rắn tại Hội An"