Thứ Ba, 26/6/2018
– Các Phiên họp song song
– Các sự kiện bên lề song song (7 sự kiện)
– Diễn đàn CSO và Các sự kiện bên lề song song
– Họp báo CSO và Các sự kiện bên lề song song (14 sự kiện)

NGÀY 4 (THỨ BA, 26/06/2018)

Buổi sáng - Các Phiên họp song song

08:30 - 10:30

Phiên họp Hội đồng GEF lần thứ 54

Ballroom 3, Tầng 1 Ariyana

10:30 - 12:00

Phiên họp LDCF

Ballroom 3, Tầng 1 Ariyana

12:00 - 12:30

Phiên họp Hội đồng GEF lần thứ 54

Ballroom 3, Tầng 1 Ariyana

08:30 - 12:30

Diễn đàn Tổ chức chính trị xã hội: Mối quan hệ của tổ chức chính trị xã hội để bảo vệ tương lai của trái đất

Ballroom 1 (A+B), Tầng 1 Ariyana

12:30 - 14:00

Ăn trưa (GEF)

Nhà hàng Indochina, Furama

Buổi trưa - Các sự kiện bên lề song song (07 sự kiện)

12:00 - 13:30

SE4.01: GEF

Chủ trì: GEF

Hội An 1, Tầng 2 Ariyana

12:00 - 13:30

SE4.02: Bảo tồn loài mèo khổng lồ và cảnh quan của chúng

Chủ trì: UNDP và WWF

Hội An 2, Tầng 2 Ariyana

12:00 - 13:30

SE4.03: Hệ thống điện năng lượng mặt trời

Chủ trì: WB

Mỹ Sơn 1, Tầng 2 Ariyana

12:00 - 13:30

SE4.04: Tăng trưởng xanh lam/Sức khỏe đại dương

Chủ trì: FAO

Mỹ Sơn 2, Tầng 2 Ariyana

12:00 - 13:30

SE4.05: Tăng cường hệ thống tư duy của GEF: từ lý thuyết đến thực hành

Chủ trì: STAP

Huế, Tầng 2 Ariyana

12:00 - 13:30

SE4.06: Đất than bùn khu vực châu Á

Chủ trì: IFAD

Phong Nha, Tầng 2 Ariyana

12:00 - 13:30

SE4.07: Giới thiệu Bảo tồn biển và ven biển, Chương trình tiếp cận tổng hợp của CAF

Chủ trì: CAF

Hạ Long, Tầng 2 Ariyana

Buổi chiều - Diễn đàn CSO và Các sự kiện bên lề song song

13:30 - 17:30

Diễn đàn Tổ chức chính trị xã hội

 

13:30 - 16:00

Diễn đàn Tổ chức chính trị xã hội (CSO): Các Phiên họp song song

 

 

CSO 1: Hợp tác hiệu quả cho thay đổi toàn cầu

Ballroom 1A, Tầng 1 Ariyana

 

CSO 2: Sức mạnh của sự ủng hộ và các hành động môi trường đổi mới

Ballroom 1B, Tầng 1 Ariyana

 

CSO 3: Con đường cho các dự án và chương trình tổng hợp GEF: sự tham gia của các bên có liên quan và cách tiếp cận giới cho GEF 7

Ballroom 3, Tầng 1 Ariyana

 

CSO 4: Quan điểm của mạng lưới chính trị xã hội về hợp tác hiệu quả cho chuyển đổi bền vững

Beach Lounge, Tầng 1 Ariyana

16:00 - 17:30

Diễn đàn Tổ chức Chính trị xã hội: Phiên toàn thể - tóm tắt nội dung các Phiên song song, đề xuất các giải pháp cho Đại hội đồng và CSO

Ballroom 1 (A+B), Tầng 1 Ariyana

Buổi chiều - Các sự kiện bên lề song song (14 sự kiện)

13:30 - 15:00

SE4.08: GEF

Chủ trì: GEF

Hội An 1, Tầng 2 Ariyana

13:30 - 15:00

SE4.09: Ý tưởng bảo vệ voi

Chủ trì: CI

Hội An 2, Tầng 2 Ariyana

12:00 - 15:00

SE4.10: Điện di động

Chủ trì: Chương trình môi trường LHQ

Mỹ Sơn 2, Tầng 2 Ariyana

13:30 - 15:00

SE4.11: Diễn đàn toàn cầu cho các thành phố bền vững

Chủ trì: WB

Huế, Tầng 2 Ariyana

13:30 - 15:00

SE4.12: Tăng cường thực hiện năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Chủ trì: UNDP

Phong Nha, Tầng 2 Ariyana

13:30 - 15:00

SE4.13: Đa lợi ích về bảo vệ rừng ngập mặn và đáp ứng các ưu tiên quốc gia và quốc tế

Chủ trì: CI và WWF

Hạ Long, Tầng 2 Ariyana

15:00 - 16:30

SE4.14: GEF

Chủ trì: GEF

Hội An 1, Tầng 2 Ariyana

15:00 - 16:30

SE4.15: Tư vấn về an toàn môi trường và xã hội

Chủ trì: GEF

Hội An 2, Tầng 2 Ariyana

15:00 - 16:30

SE4.16: Tăng cường hoàng hóa không có chặt phá rừng: Làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu tăng của cà phê  đồng thời bảo tồn rừng nhiệt đới

Chủ trì: CI

Mỹ Sơn 1, Tầng 2 Ariyana

15:00 - 16:30

SE4.17: Quản trị đại dương

Chủ trì: Chương trình Môi trường LHQ

Mỹ Sơn 2, Tầng 2 Ariyana

15:00 - 16:30

SE4.18: Loại bỏ chất thải độc hại

Chủ trì: UNDP

Huế, Tầng 2 Ariyana

15:00 - 16:30

SE4.19: Chương trình đại dương ABNJ: thành tựu và tương lai

Chủ trì: FAO

Phong Nha, Tầng 2 Ariyana

15:00 - 16:30

SE4.20: Các vấn đề chính trong ĐDSH: bảo tồn các khu vực quan trọng nhất của tự nhiên

Chủ trì: IUCN

Hạ Long, Tầng 2 Ariyana

15:00 - 16:30

SE4.21: Bảo tồn thông qua phát triển du lịch ở VN

Chủ trì: Bộ TNMT (Tổng cục MT) và WB

Đồng chủ tọa: Bộ trưởng T.H.Hà, Chủ tịch GEF Naoko Ishii

Ballroom 2, Tầng 1 Ariyana

Buổi tối - Họp báo CSO và Các sự kiện bên lề song song (16 sự kiện)

16:30 - 18:00

SE4.22: GEF và Cân bằng giới - đưa chính sách vào thực tiễn - nâng cao vai trò của phụ nữ thông qua việc tăng cường tiếp cận tài chính để quản lý tài nguyên bền vững

Chủ trì: Đối tác giới của GEF

Hội An 1, Tầng 2 Ariyana

16:30 - 18:00

SE4.23: Chương trình động vật hoang dã toàn cầu

Chủ trì: ADB, UNDP, WB và WWF

Hội An 2, Tầng Tầng 2 Ariyana

16:30 - 18:00

SE4.24: Huy động tài chính của tư nhân chống phá rừng

Chủ trì: Chương trình Môi trường LHQ

Mỹ Sơn 1, Tầng 2 Ariyana

16:30 - 18:00

SE4.25: Thay đổi sự chuyển đổi trong hệ thống lương thực và sử dụng đất: tập trung vào các hộ gia đình và chuỗi giá trị

Chủ trì: FAO

Mỹ Sơn 2, Tầng 2 Ariyana

16:30 - 18:00

SE4.26: Chương trình GOLD GEF

Chủ trì: Chương trình Môi trường LHQ

Huế, Tầng 2 Ariyana

16:30 - 18:00

SE4.27: Xác định lợi ích kinh tế toàn cầu thông qua cải thiện năng lượng hiệu quả, tăng cường cung cấp năng lượng sạch và mở rộng tiếp cận năng lượng sạch

Chủ trì: UNIDO

Phong Nha, Tầng 2 Ariyana

16:30 - 18:00

SE4.28: Tích hợp ĐDSH và sản xuất và cảnh quan sinh thái xã hội và cảnh quan biển, Dự án Satoyama của GEF

Chủ trì: CI

Hạ Long, Tầng 2 Ariyana

16:30 - 18:00

SE4.29: Rác thải đại dương

Chủ trì: Bộ TNMT (Tổng cục BHĐVN)

Đồng chủ tọa: Bộ trưởng T.H.Hà, Chủ tịch GEF Naoko Ishii

Ballroom 3, Tầng 1 Ariyana

18:00 - 19:30

SE4.30: GEF

Chủ trì: GEF

Hội An 1, Tầng 2 Ariyana

18:00 - 19:30

SE4.31: Thực tiễn tốt nhất tích hợp bảo tồn ĐDSH ở cấp độ cảnh quan lớn

Chủ trì: UNDP

Hội An 2, Tầng 2 Ariyana

18:00 - 19:30

SE4.32: Từ cam kết đến hành động – Hỗ trợ của GEF trong việc nhân rộng khôi phục

Chủ trì: IUCN

Mỹ Sơn 1, Tầng 2 Ariyana

18:00 - 19:30

SE4.33: Các giải pháp thực tiễn cải thiện môi trường biển

Chủ trì: CI

Mỹ Sơn 2, Tầng 2 Ariyana

18:00 - 19:30

SE4.34: Hệ thống sinh thái biển rộng lớn của Vịnh Bengal: tái khẳng định cam kết hợp tác về quản lý bền vững

Chủ trì: FAO

Huế, Tầng 2 Ariyana

18:00 - 19:30

SE4.35: Đổi mới các mô hình tài chính để đẩy mạnh năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Chủ trì: ADB

Hạ Long, Tầng 2 Ariyana

18:00 - 19:30

SE4.36: GEF Việt Nam mười năm một chăng đường: Hợp tác hướng tới tăng trưởng bền vững

Chủ trì: Bộ TNMT và WB

Đồng chủ tọa: Bộ trưởng T.H.Hà, Chủ tịch GEF, Giám đốc QG UNDP

Ballroom 2, Tầng 1 Ariyana

18:00 - 19:30

SE4.37: Đánh giá vốn tự nhiên

Chủ trì: CI, UNDP, WWF và Chương trình Môi trường LHQ

Ballroom 3, Tầng 1 Ariyana

18:30 - 20:00

Đối thoại không chính thức cấp Bộ trưởng về sự tham gia điều phối của GCF và GEF

Ballroom 1B, Tầng 1 Ariyana

19:00 - 20:00

Họp báo của Phiên họp CSO

Ballroom 1A, Tầng 1 Ariyana

18:00 - 19:30

Tiệc tối kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Chương trình Dự án tài trợ quy mô nhỏ (SGP) của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

Ocean Ballroom, Furama


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

     Bình luận


    Mã xác thực không đúng.
      Tin đã đăng